AKCE NA CELÝ SORTIMENT Z KATEGORIE BARVY A LAKY - SLEVA 60 KČ PŘI NÁKUPU NAD 699 KČ - UPLATNIT LZE ZADÁNÍM KÓDU BARVA60 V NÁKUPNÍM KOŠÍKU!

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

V případě problémů nás můžete dopředu kontaktovat, nejlépe telefonicky nebo emailem. Většina problémů se často vyřeší pouze po telefonu.

 

Možnosti vyřízení reklamace:

 

 1. Zboží k nám na reklamaci zašlete vlastní dopravou (Česká pošta, apod.)

Vždy ke zboží přiložte předvyplněný Reklamační protokol s popisem závady a zpáteční adresou a telefonním kontaktem. Dále pak kopii faktury nebo uvedení čísla objednávky či faktury. Reklamační protokol naleznete ke stažení zde: Reklamační protokol.

Řádně zabalené zboží zašlete na adresu: Jiří Jiří, Dvorská 210/1, Hradec Králové, 50311

 + čtěte níže důležité doplňující informace

 

 1. Zboží je možné k nám dopravit i osobně (je nutno předem domluvit termín převzetí z důvodu možné nepřítomnosti na provozně !) a po vyřešení reklamace si jej opět vyzvednout. Taktéž společně s vyplněným Reklamačním protokolem a uvedením čísla objednávky (faktury).

 DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Zboží na reklamaci je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. V případě nevhodně a nedostatečně zabalené zásilky nemůžeme zaručit kladné vyřízení reklamace na poškozeném balíku u přepravce a pochopitelně ani my nemůžeme uznat reklamaci na reklamovaném zboží, pokud je poškozeno přepravou.

UPOZORŇUJEME, ŽE NEODPOVÍDÁME ZA POŠKOZENÉ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ!

Natož, pokud je nedostatečně zabalené.

Výrobky, na které se vztahuje právo na uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, s náležitými doklady, popisem závady a včetně původních součástí balení.

 

 

KOMPLETNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Provozovatel:         Jiří Jiří

                                                                Sídlo:                          Dvorská 210/1, Hradec Králové, 503 11

      IČO:                             68231296

                DIČ:                             CZ7311013226

(dále jen „Prodávající“)

 

pro reklamaci zboží, včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.kovanishop.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • Kontaktní adresa: Jiří Jiří, Dvorská 210/1, Hradec Králové, 50311
 • Kontaktní e-mail: info@kovanishop.cz
 • Kontaktní telefon: (+420) 608 503 703

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny).

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nebo při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se u použitého zboží nepoužijí na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení.

 

 1. U veškerého novéhozboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době minimálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je na webovém rozhraní uvedena delší záruční doba, pak se uplatní tato delší doba.

 

 1. U veškerého použitéhozboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u takového zboží nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

 

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

 

 1. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1. U veškerých služeb odpovídá Prodávající Zákazníkovi, který je spotřebitelem za to, že zboží při převzetí nemá vadu, pro kterou bylo odesláno na opravu.

 

 1. V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo na bezplatnou opravu vady. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny.

 

 1. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

 

 1. Případnou vadu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy má Zákazník možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného zboží.

 

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

 

 1. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

 

 1. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 1. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 

Zjednodušeně: záruka a nároky z odpovědnosti za vady na zboží zanikají v následujících případech:

 • Vypršela-li záruční doba u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy.
 • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy jeho běžnému použití.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s testováním. Nejedná-li se o záruční bezplatnou opravu vady, prodávající nabídne kupujícímu možnost opravy vady dle platného ceníku. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

 1. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu sídla Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

 1. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

 Tento Reklamační řád je platný a účinný od 5. 1. 2021.